انجمن مدرسان سواد فضای مجازی با عضویت اساتید و دانشپژوهان دانشگاهی و حوزوی دارای سابقه تدریس و یا توانمند در عرصضه تبلیغ و ترویج گفتمان سواد فضای مجازی، با هدف شناسایی و سازماندهی فعالان این عرصه، پشتیبانی، ایجاد زمینه هماندیشی و همافزایی میان مدرسان و به کارگیری موثر آنان به عنوان یک مجموعه مردمنهاد تشکیل شده است. هرچند این مجموعه از حمایتهای سازمانی نهادهای انقلابی و به طور خاص سپاه و بسیج استفاده خواهد کرد، لیکن نهادی مستقل محسوب شده و ساختار آن کاملا مجزا از هر سازمان یا نهاد دولتی و غیر دولتی است.

امید است که تشکیل این انجمن گامی موثر در تبدیل سواد فضای مجازی به یک گفتمان عمومی و به تبغ آن ایجاد عزم ملی در جهت کاهش آسیبهای فضای مجازی و استفاده از ظرفیتهای آن باشد. ان شاء الله.

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم که خواه ناخواه در شرایط اشباع رسانه‌ای قرار دارد. فضای پیرامون ما سرشار از اطلاعات است. به عنوان مثال وقتی تلفن همراه یک‌نفر به صدا درمی‌آید، این اطلاعات موجود در فضا است که پل ارتباط او با تماس‌گیرنده شده؛ یا زمانی‌که یک مودِم می‌تواند افراد را به جهان بی‌انتهای اینترنت بکشاند، نشانه‌ای دیگر است از همین شرایط حاکمیت اشباع رسانه‌ای بر جهان.

اما فضای مجازی به عنوان یک رسانه تعاملی خاص، تاثیر شگرف و بزرگتری را بر زندگی‌‌ مردمان امروز گذاشته است. امروزه در یک جهان رسانهای شده زندگی میکنیم و زندگی ما به رسانهها وابسته است به گونهای که ،رسانهها و به طور ویژه، رسانههای تعاملی(مثل اینترنت)، جایگاه مهمی را به خود اختصاص دادهاند. این رسانهها در بین نوجوانان و جوانان جذابیت خاصی دارند آنگونه که زندگی بسیاری از این گروه سنی به رسانهها و به ویژه رسانههای تعاملی پیوند خورده است. فناوریهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی،جنبش جهانی در حوزه ارتباطات و انتقال محتواها و پیامهای ارتباطی در سریعترین زمان ممکن، را به وجود آوردهاند. از سویی دیگرهمین فناوری های جدید باعث تسهیل انجام خلاف قانون و رشد جرایم با استفاده از شیوه های جدید شدهاند.

این وضعیت به طور خاص با گسترش فضای مجازی بحرانی‌تر شده است.  حالا که میلیون‌ها سایت و کانال و گروه و... بر زمین و زمان می‌بارد، همه نیاز دارند به این‌که در برابر چنین فضایی، چتری بر سر بگیرند. همه نیاز دارند به این‌که در انتخاب‌هایشان بیشتر دقت کنند، درست مانند آنچه مردم در مورد تغذیه‌ی خودشان عمل می‌کنند. چون مردم اکنون باسوادتر شده‌اند، مراقب هستند که در غذایی که مصرف ‌می‌کنند چقدر کلسترول، ویتامین و یا مواد دیگر باید باشد؛ در فضای رسانه‌ای هم باید دانست چه مقدار باید در معرض رسانه‌های مختلف اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری بود و چه چیزهایی را از آن‌ها برداشت. این چتر دانشی و بینشی را «سواد رسانهای» مینامیم و در حوزه رسانه تعاملی اینترنت، به آن «سواد فضای مجازی» میگوییم.

ما در گام اول، همچنان «سواد فضای مجازی» را به عنوان مبنا و آغاز کار پذیرفته‌ایم، اما تلاش داریم تا علاوه بر بسترسازی برای گسترش «سواد فضای مجازی» به عنوان یکی از راهکارهای مبارزه با آسیبهای فضای مجازی، به دیگر راهکارهای «تربیت کاربر فضای مجازی» در حد وسع اندیشیده و اقدامات لازم را به عمل آوریم.

در این راستا، بهترین راهکار را تربیت مدرس در این زمینه و شبکه‌سازی آنها و بستر سازی برای آموزش حضوری عموم جامعه و در نهایت راهاندازی نهضت سواد فضای مجازی میدانیم. لذا نام این مجموعه را «انجمن مدرسان سواد فضای مجازی» نهادهایم.

این انجمن از یک سو به تربیت مدرس سواد فضای مجازی میپردازد و از سوی دیگر به دنبال بسترسازی برای تدریس آنها در نهادها و مدارس و ... خواهد بود. ایجاد سایت، تولید محتوا، پشتیبانی مدرسان و... از ملزومات این کار خواهد بود.

انجمن مدرسان سواد فضای مجازی با عضویت اساتید و دانشپژوهان دانشگاهی و حوزوی دارای سابقه تدریس و یا توانمند در عرصضه تبلیغ و ترویج گفتمان سواد فضای مجازی، با هدف شناسایی و سازماندهی فعالان این عرصه، پشتیبانی، ایجاد زمینه هماندیشی و همافزایی میان مدرسان و به کارگیری موثر آنان به عنوان یک مجموعه مردمنهاد تشکیل شده است. هرچند این مجموعه از حمایتهای سازمانی نهادهای انقلابی و به طور خاص سپاه و بسیج استفاده خواهد کرد، لیکن نهادی مستقل محسوب شده و ساختار آن کاملا مجزا از هر سازمان یا نهاد دولتی و غیر دولتی است.

امید است که تشکیل این انجمن گامی موثر در تبدیل سواد فضای مجازی به یک گفتمان عمومی و به تبغ آن ایجاد عزم ملی در جهت کاهش آسیبهای فضای مجازی و استفاده از ظرفیتهای آن باشد. ان شاء الله.

 

اهداف:

هدف اصلی:

1.       گفتمان سازی سواد فضای مجازی از طریق شناسایی، جذب و سازماندهی و توانمندسازی مبلغان و مدرسان سواد فضای مجازی

اهداف فرعی:

1.       افزایش سطح سواد رسانهای و مهارت‌های مربوط به فضای مجازی به صورت عمومی در جهت گفتمانسازی

2.       همگرایی و همافزایی بین مدرسان سواد فضای مجازی از طریق دانشافزایی، مهارتافزایی و ایجاد بسترهای لازم.

3.       اصلاح فرهنگ استفاده از فضای مجازی   

4.       تربیت افسر جنگ نرم در فضای مجازی

5.       مصون‌سازی خانواده‌ها در برابر آسیب‌های فضای مجازی

 

زمینه‌های فعالیت

بر اساس اهداف تعیین شده، برخی مصادیق فعالیتهای انجمن مدرسان عبارت خواهد بود از:

1.     فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی

‌أ.         سخنرانیهای علمی، تخصصی و عمومی

‌ب.     برگزاری کارگاههای آموزشی

‌ج.       تولید و برگزاری دورههای آموزش مجازی

‌د.        برگزاری دوره‌‌های تربیت مدرس و دانش‌افزایی

‌ه.        رصد و پاسخگویی به مسائل فضای مجازی

2.     فعالیت‌های پژوهشی

‌أ.         پژوهش‌های بنیادی در جهت تبیین مسائل فضای مجازی

‌ب.     تولید محتوای آموزشی متناسب با اقشار مختلف

‌ج.       تولید گزارش‌های تحلیلی و راهبردی

‌د.        نگارش مقالات و یادداشت‌های علمی و رسانه‌ای

3.     فعالیت‌های عملیاتی

‌أ.         تعریف و اجرای عملیاتهای راهبردی و موثر در فضای مجازی

‌ب.     تربیت افسران جنگ نرم در جهت عملیات در فضای مجازی

4.     فعالیت‌های رسانه‌ای

‌أ.         استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای (ایجاد سایت، کانال و ... )در جهت گفتمان‌سازی سواد فضای مجازی

‌ب.     تشکیل شبکه‌های رسانه‌ای در جهت جریان‌سازی عملیات‌های فضای مجازی

 

ساختار انجمن

ساختار ستادی انجمن مدرسان سواد فضای مجازی از 3 سطح تشکیل می‌شود:

1.     شورای اساتید

با توجه به ماهیت آموزشی و پژوهشی انجمن، شورای اساتید انجمن مدرسان سواد فضای مجازی متشکل از اساتید عضو هیئت علمی دانشکدههای ارتباطات کشور، معتقد به مبانی انقلاب اسلامی و ضرورت حل مسائل فضای مجازی، تشکیل گردد.

وظایف شورای اساتید:

·        اندیشهورزی در خصوص تعیین راهبردهای کلان انجمن

·        پشتیبانی علمی و محتوایی و پاسخگویی به سوالات مدرسان انجمن

·        به کارگیری ظرفیتها برای گسترش کمی و کیفی انجمن

2.     هسته مدیریتی (هیات امنا)

این هسته شامل یک استاد برجسته حوزه سواد رسانه‌ای و چند عضو اصلی انجمن که در تشکیل انجمن نقش داشتهاند و نیز دبیر انجمن است. عموم برنامه‌ریزی‌ها کلان در این هسته صورت می‌پذیرد.

وظایف هسته مدیریتی:

·        تعیین اولویتها و تصمیمگیری در خصوص زمینههای فعالیتی انجمن

·        تصویب برنامههای اصلی

·        تعیین ریاست و قائم مقام انجمن: دو نفر از اعضای هسته مدیریتی به عنوان رئیس و قائم مقام انجمن تعیین میشوند.

·        تبیین شرح وظایف هسته اجرایی

سازوکار تصویب برنامه‌ها:

در این هسته تمام تصمیمگیریها بر مبنای مشورت اعضا است و تصویب هر برنامه منوط به کسب بیشترین رای در شورای مدیریتی خواهد بود. لیکن در موارد خاص ریاست هسته میتواند در تصمیم شورا اعمال نظر کند.

3.     هسته اجرایی

هسته اجرایی متشکل از 4 عضو اصلی است:

·        دبیر انجمن (ریاست هسته اجرایی)

·        معاون آموزش

·        معاون تبلیغ و اعزام مدرس

·        مدیر روابط عمومی

هر کدام از اعضای بالا ممکن است، چند نفر به عنوان کادر اجرایی داشته باشند.

شرح وظایف هسته اجرایی:

·        شرح وظایف دبیر انجمن:

o       مدیریت اجرایی برنامههای انجمن

o       شرکت در جلسات هسته مدیریتی

o       تشکیل جلسات هسته اجرایی

o       برنامهریزی برای تشکیل دورهها و اعطای مدارک علمی

·        معاون آموزش

o       تدوین برنامههای آموزشی

o       تامین و تولید محتوا

o       بایگانی و بازتولید محتوای تولیدی

o       تدوین آزمونها

·        معاونت اعزام

o       شبکهسازی بین اساتید و مدرسان انجمن

o       ارتباط موثر با مدرسان و رفع مشکلات آنها

o       هماهنگی اعزام مدرس به سازمانها و موسسات

·        مدیر روابط عمومی

o       اطلاعرسانی به اعضا

o       تبلیغات انجمن و دورههای آن

o       ارتباطگیری با سازمانها و موسساتی که نیاز به مدرس سواد فضای مجازی دارند.

 

ضوابط عضویت در انجمن مدرسان و احراز عنوان مدرسی

شرایط عضویت در انجمن مدرسان به شرح ذیل است:

1.       شایستگیهای عمومی اخلاقی-مذهبی و التزام به آرمانهای انقلاب اسلامی

2.       احراز توانمندی علمی و دانشی و سابقه مطالعات و پژوهش در زمینه سواد فضای مجازی

3.       دارای سابقه با احراز مهارت و توانمندی در تدریس و سخنرانیهای علمی و عمومی

4.       انگیزه و تعهد در تبلیغ و گفتمانسازی سواد فضای مجازی

عضویت در انجمن مدرسان در سه عنوان، استاد یا مدرس یا کارآموز صورت میگیرد. همچنین مدرسان بر اساس دانش و توانمندی به مدرس درجه1، درجه2، و درجه 3 سطحبندی میگردند.

در صورت عدم احراز توامندیهای مدرسی، لازم است داوطلبان عضویت در انجمن مدرسان، دوره تربیت مدرس سواد فضای مجازی را بر اساس استانداردهای ذیل طی کنند:

سطح دوره

نوع دوره

مجموع ساعات آموزشی

حداقل سطح مخاطب

مدرسی درجه 3 سواد

آموزشی

16 ساعت

دانشجویان، طلاب، فارغالتحصیلان کارشناسی

مدرسی درجه 2 سواد

آموزشی-کارگاهی

64 ساعت

دانشجوی تحصیلات تکمیلی و حوزوی سطح 2 و یا مدرسان درجه 3

مدرسی درجه 1 سواد

آموزشی کارگاهی

480 ساعت

دانشجوی دکتری و حوزوی سطح 3 و یا مدرسان درجه 2

انجمن مدرسان سواد فضای مجازی به فراخور شرایط میتواند دورههای عمومی برای سطوح مختلف جامعه برگزار کند. افراد شرکتکننده در این دورهها هرچند به عنوان مدرس شناخته نمیشوند لیکن جزء بدنه انجمن محسوب شده و از برخی مزایای آن بهرهمند خواهند شد.

همچنین عضویت در انجمن مدرسان خارج از چارچوب دورهها بنابر تشخیص و معرفی یکی از اساتید شورای اساتید انجمن، و بعد از شرکت در آزمون تعیین سطح تایید میگردد.

 

شیوه اصلاح و بازنگری آیین نامه

بازنگری در آییننامه از قبیل اصلاح، حذف یا اضافه و... از طریق تصویب هسته مدیریتی امکانپذیر خواهد بود.