انجمن مدرسان سواد فضای مجازی با عضویت اساتید و دانشپژوهان دانشگاهی و حوزوی دارای سابقه تدریس و یا توانمند در عرصضه تبلیغ و ترویج گفتمان سواد فضای مجازی، با هدف شناسایی و سازماندهی فعالان این عرصه، پشتیبانی، ایجاد زمینه هماندیشی و همافزایی میان مدرسان و به کارگیری موثر آنان به عنوان یک مجموعه مردمنهاد تشکیل شده است. هرچند این مجموعه از حمایتهای سازمانی نهادهای انقلابی و به طور خاص سپاه و بسیج استفاده خواهد کرد، لیکن نهادی مستقل محسوب شده و ساختار آن کاملا مجزا از هر سازمان یا نهاد دولتی و غیر دولتی است.

امید است که تشکیل این انجمن گامی موثر در تبدیل سواد فضای مجازی به یک گفتمان عمومی و به تبغ آن ایجاد عزم ملی در جهت کاهش آسیبهای فضای مجازی و استفاده از ظرفیتهای آن باشد. ان شاء الله.