انجمن مدرسان سواد فضای مجازی با عضویت استادان و دانش‌پژوهان دانشگاهی و حوزوی دارای سابقه تدریس و یا توانمند در عرضه تبلیغ و ترویج گفتمان سواد فضای مجازی، با هدف شناسایی و سازمان‌دهی فعالان این عرصه، پشتیبانی، ایجاد زمینه هم‌اندیشی و هم‌افزایی میان مدرسان و به کارگیری موثر آنان به عنوان یک مجموعه مردم‌نهاد تشکیل شده است. 

امید است که تشکیل این انجمن گامی موثر در تبدیل سواد فضای مجازی به یک گفتمان عمومی و به تبع آن ایجاد عزم ملی در جهت کاهش آسیب‌های فضای مجازی و استفاده از ظرفیت‌های آن باشد. ان‌شاءالله.