سلام،
متاسفانه پرداخت شما ناموفق بوده است. در صورتی که مبلغ پرداختی تا 24 ساعت آینده به حساب شما بازنگشت، به همراه رسید اینترنتی خود به بانک صادرکننده کارت مراجعه نمایید. 

و برای ثبت نام مجددا اقدام نمایید.